تخفیف‌ها و قیمت جشنواره‌ها در قیمت فروش در نظر گرفته نمی‌شود
توجه : برای فیلتر کردن نمایش ها در نمودار بر روی عنوان هریک کلیک کنید .

گونه شناسی دعاوی و آرای شعب بدوی دیوان عدالت اداری (جلد نفیس)

این کتاب تک جلدی می باشد که به مباحثی مربوط به گونه شناسی دعاوی و آرای شعب بدوی دیوان عدالت اداری داده شده است.

40,000 تومان 20,000 تومان

در انبار موجود نمی باشد

مقایسه

چرا کتاب لند ؟؟درگاه پرداخت امن زرین پال

اﻣﺘﯿﺎز اﺻﻠﯽ اﺛﺮ ﺣﺎﺿﺮ اراﺋﻪ ﮔﺰﯾﺪه ای از ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻧﻮاع آرای ﺷﻌﺐ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری اﺳﺖ. در اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮐﺎرﺑﺮدی ﺿﻤﻦ ﺷﻨﺎﺳـﺎﯾﯽ و دﺳـﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﻮﺿـﻮﻋﯽ آرا، اوﻻ ﺗﻤﺎﻣﯽ دﻋﺎوی داﺧﻞ در ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺷﻌﺐ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری ﺟﻤﻊ آوری، و ﺛﺎﻧﯿﺎ آرای ﺻﺎدره در ﺧﺼــــــﻮص ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ دﻋﺎوی ﮔﺰﯾﻨﺶ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ. اﯾﻦ اﺛﺮ ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ رﻓﯿﻌﯽ، اﻣﯿﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻬﯿﺎن، اﺣﻤﺪ ﻣﺮﮐﺰﻣﺎﻟﻤﯿﺮی و ﻣﺤﺒﻮﺑﻪ ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ.
دﻋﺎوی و آرای ﺟﻤﻊ آوری ﺷﺪه در اﯾﻦ اﺛﺮ ﺷـﺎﻣﻞ؛ دﻋﺎوی اداری اﺳـﺘﺨﺪاﻣﯽ، ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، اﻣﻮر اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ، اراﺿﯽ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴـﺖ و ﺻﻨﺎﯾﻊ، ﻋﻤﺮان و ﺷﻬﺮﺳﺎزی، ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼک، آﻣﻮزﺷﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، اﻗﺘﺼـــــﺎدی و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ، اﻣﻮر اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ،امور ایثارگران ،ثبت احوال،روابط کار و… می باشد.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “گونه شناسی دعاوی و آرای شعب بدوی دیوان عدالت اداری (جلد نفیس)”

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

شاید شما این را نیز دوست داشته باشید…